افزایش آگاهی پیرامون سلامت دهان و دندان را یک وظیفه می دانیم

با توجه به سیل اطلاعات و مطالب مرتبط با دهان و دندان در فضاهای مجازی و در هم تنیده شدن مطالب صحیح و نادرست، این سایت را راه اندازی کردیم تا بتوانیم به شما خوانندگان گرامی یاری رسانیم.